is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijmen met Let onderstelde joodsch-christelijke karakter dezer meerderheid? Mangold beweert, dat de zwakken asceten van esseenschen oorsprong waren, terwijl de joodsch-cliristelijke meerderheid een ruimere opvatting had. Toegegeven, dat onder de „sterken" vele Joden-Christenen geweest zijn, menschen als Aquila en Priscilla, de meesten zullen toch wel tot de voormalige Heidenen hebben behoord. Dan wordt ook het best verklaard, waarom de apostel in vs. 7 over de verhouding van Joden en Heidenen, als zoodanig, begint te spreken. — Af is progressief. Het bijzondere wijkt voor het algemeene, vandaar in plaats van diröeveTs: xSvvxtoi. De xtrievvinxtx zijn de vooroordeelen, dwalingen en gebreken, uit zwakheid des geloofs voortkomende (Hodge). 'OQethoftev: wij zijn verplicht, jegens den Heer en jegens de broeders. — De sterke moet zijn kracht toonen, niet door zijn meerderheid te doen uitkomen, maar door met zachtheid, toegeeflijkheid en teederheid den last te dragen, den zwakken broeder door zijn zwakheid opgelegd. Het ware teeken van kracht is altijd dienen (Gal. 6 : 2). Het zelfbehagen moet natuurlijk worden uitgebannen. Hierdoor toch stoot men de anderen van zich. — Otto ziet in de zwakheden de overblijfselen van den ouden mensch; de sterken zijn zij, die zulke zwakheden kunnen dragen. Maar op deze wijze wordt het verband tusschen dit hoofdstuk en het vorige verbroken: vgl. vs. 2 met H. 14:7 en vs. 7 mot H. 14: 1.

Vs. 2, 3: Ieder1) onzer2) zoeke den naaste te behagen ten goede, tot stichting. 3 Want ook Christus heeft zichzelven niet zoeken te behagen; maar, gelijk geschreven staat: De smaadheden van hen, die u smaden, zijn op mij gevallen."

tip is niet echt. Ieder: alle leden der gemeente, sterken en zwakken. Men kan den naaste zoeken te behagen uit

1) Eeuige min. hebben yocp na BKx<rro<i.

2) FGP It.: ti/xuv in plaat9 van ww.