is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt alwat tusschen eï>xyye\i%stróxi en kxSu; yiyptxxrxi staat voor geïnterpoleerd, evenals vs. 1913: utts fis »:to 'ispoujx^fi — — — — to exjxyykXiov toli XpitTToZ.

Vs. 22—24: „Daarom werd ik ook meestal1) verhinderd*) tot u te komen; 23 maar nu, daar ik geen plaats meer heb in deze gewesten, en sedert vele 3) jaren er naar verlang om tot u te komen, 24 hoop ik 4), wanneer 5) ik naar Spanje reis 6), op mijn doorreis u te zien en van u uit7) daarheen uitgeleid te worden, nadat ik eerst mijn verlangen om u te zien eenigermate bevredigd heb."

Aió sluit zich aan bij vs. 20, 21 8): omdat ik in het Oosten nog altijd werk had. Men leze het imperf.: £«*»TÓ(i>jv: telkens werd ik verhinderd. Ti noMa beteekent: meestal (zie Weiss). De lezing iroMxxis zal wel uit H. 1: 13 stammen. — Juist omdat er te Rome reeds een gemeente bestond, zal Paulus ze, getrouw aan zijn beginsel van vs. 20, 21, alleen in het voorbijgaan bezoeken, vs. 23, 24 (Hand. 19:21 luidt eenigszins anders). Het doel van de reis is Spanje. Hij kon daar wel komen, zonder Rome aan te doen, maar het verlangen naar de Christenen in de hoofdstad des rijks is hem te machtig.

Vs. 24 kan op drie verschillende wijzen gelezen worden: le „zal ik tot u komen" na „Spanje", en ya.p na ;

2e zóó, dat de zin niet afloopt en in gedachten moet wor-

1) B D B F G: t«AAukic in plaats Tan tu ttoaaa.

2) DEFÖ: EvfxeTtfv in plaats van fvexoTTo^v.

3) B C: mxvuv in plaats van to\Auv.

4) Text. ree. NABCDELP: yup na eAt/^w, dat door F O It. Syr. wordt weggelaten.

5) Text. ree. L min.: u; exv in plaats van <u$ av.

6) Text. ree. L min.: (na Siranav) ttevronou tpo; v/ü«4, dat door «ABCDEFGP It. Syr. wordt weggelaten.

7) In plaats Tan v$' v/xav lezen B D E F G et<p' v/xuv.

8) Volgens Verisimilia is er geen Terband tusschen dit en het Torige, terwijl vs. 25—33 onbegrijpelijk is.

38*