is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu, vs. 24, blijkbaar veel gewicht wordt gehecht, dat Paulus Rome hoopt te bezoeken op zijn reis naar Spanje. Zij is hier kennelijk aangegrepen om het bezwaar te ontgaan, dat Paulus naar Rome verlangt, niettegenstaande hij de gemeente aldaar niet heeft gesticht." Bij deze opvatting komt de tekst

niet tot zijn recht.

Voordat de apostel naar Rome gaat, heeft hij nog een taak te vervullen: nl. een collecte van de gemeenten in Griekenland aan de moedergemeente te Jeruzalem over te brengen. Hij deelt dit zijne lezers mede, niet alleen omdat deze taak zijn bezoek te Rome natuurlijk moest vertragen, maar ook en voornamelijk, omdat hem op deze reis gevaren dreigden, hetgeen hem aanleiding gaf zich in de voorbede der broeders aan te bevelen.

Zijn aanstaande reis naar Jeruzalem: vs. 25—33.

Vs. 25 — 27: „Maar nu reis ik naar Jeruzalem, ten dienste ') der heiligen. 26 Want Macedonië en Achaje hebben goedgevonden eenige bijdrage beschikbaar te stellen voor de armen onder de heiligen te Jeruzalem. 27 Zij hebben het goedgevonden, zeg ik, en zij zijn ook hunne schuldenaars; want als de' Heidenen aan hunne geestelijke goederen deel hebben verkregen, zoo zijn zij ook schuldig hen met hunne stoffelijke goederen te dienen."

Met vvv) U wordt de reis naar Jeruzalem tegenover de reis naar Rome gesteld. Men leze hmxovüv, de reis zelf is een dienst jegens de gemeente. — De heiligen te Jeruzalem zijn niet heiligen xxt' èfyxw, want dan zou de bijvoeging „te Jeruzalem" ontbreken (Michelsen schrapt deze bijvoeging). Paulus spreekt bepaaldelijk van de armen onder hen. Hunne armoede behoeft niet een gevolg te zijn van de gemeenschap van goederen, welke, zooals wij uit Hand. 2 en 4 weten, te

1) N: ! DEFG: SixM^rur, ABCLP: Sieexovuv.