is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeruzalem bestond. Juist dat het gedrag van Barnabas als een bijzonderheid vermeld wordt, veronderstelt, dat de gemeenschap van goederen iets buitengewoons was. Er was te Jeruzalem alleen een gemeenschap van gebruik. Dat Paulus van „armen" spreekt, doet vermoeden, dat er ook meergegoeden waren. Maar over het geheel waren de eerste Christenen niet rijk en behoorden zij tot de armen naar de wereld: vglLuk. 6:1; Jak. 2: 2—6; Hand. 6:1; 11: 29; Gal. 2 : 10. Dat hun maatschappelijke toestand, ook tengevolge van de vervolgingen, veel te wenschen liet, leert inzonderheid de brief van Jakobus. — Koivuvix, eigenlijk: gemeenschap; vandaar : mededeelzaamheid, zooals die uit de gemeenschap des harten voortvloeit (Hebr. 13:16). Tivx doet uitkomen, dat de collecte zelf vrij was. Het is vreemd, dat Paulus alleen spreekt van de gemeenten in Griekenland, want Hand. 20 : 4 en 1 Kor. 16: 1 bewijzen, dat ook de gemeenten van Azië en Galatië hare bijdragen gaven.

Vs. 27. De collecte, ofschoon vrijwillig, was tevens het afdoen van een schuld. Waarschijnlijk dient deze bijvoeging om de lezers van den brief tot een dergelijke liefdesbetooning op te wekken. Waarom Paulus dan zulk een verzoek niet rechtstreeks tot de gemeente te Rome zelve richt (Philippi) ? Omdat zij niet door hemzelven gesticht was. Van Manen herkent dit vers onmiddellijk als een niet oorspronkelijke uitweiding; vgl. Van Leeuwen, t. a. p. bl. 38.

Vs. 28, 29: „Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzekerd heb, zal ik over uwe stad naar Spanje gaan. 29 En ik weet, dat ik, als ik tot u kom, met den vollen ') zegen van Christus 2) komen zal."

Men heeft trQpxylfaQxi letterlijk opgevat: verzegelen. Erasmus

1) DFG: Trkypotyoptx in plaats van TrtypuizocTi.

2) Text. ree. L min. Syr. i rov evxyyshtov rov Xpi<TTov\ de andere cod. alleen Xpto-Tov.