is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorzaamlieid des geloofs is do gehoorzaamheid, die in liet geloof bestaat: zie H. 1:5. — Aan alle Heidenen: zie II. 1:5. De terugslag op H. 1 : 1—5 hier aan het eincle

is merkwaardig.

Vs. 27. De dativus van ^uvx^évcp, vs. 25, keert in nivai aoQy istj terug. In plaats van de macht Gods noemt Paulus echter, in verband met vs. 25^, 26, de wijsheid Gods. Waarvan hangt deze dativ. (zoowel die van vs. 25 als die van vs. 27) af? Sommigen antwoorden: van bet volgende (Hem zij de heerlijkheid!). Maar dan had er xvry in plaats van $ moeten staan, evenals in Ef. 3:20,21. Dat sommige IISS. w weglaten, is natuurlijk een poging om deze moeielijkhei.1 weg te nemen. Lachmann wil na invoegen %xpir, zie echter Baljon. Meyer, Weiss e. a. denken, dat de apostel, ouder den indruk van de groote gedachten van vs. 25, 26, de oorspronkelijke constructie uit het oog verloor en voortging in de meening, dat hij den vorigen zin voltooid had, b.v. alsof hij begonnen was met x*!"! rV ^uvx!^vV Tholuek, Philippi e. a. verbidden w met 'I^oü Xp/trwü, in de onderstelling, dat Paulus de doxologie eigenlijk had willen toepassen op God, maar van plan veranderde en ze op Christus toepaste. Volgens onze meening stond den apostel bij ty sjvx/téi/y -j^x; et>ipiï;xi niet $ eu tou; x'iüvx± rkv

x'iuvuv, maar, naar analogie van Hand. 20:32, ?rxpxTtQe^xi iuit of &(t«i (Glöckler) of iets dergelijks voor den

geest Aan God geef ik u over! Gode bevolen! Het overstelpende gevoel zoekt geen volledige formuleering.

Meyer verbindt <iix Xphttov met trotpejj: aan dien God,

wiens wijsheid in den persoon en het werk van Jezus Christus is geopenbaard. Maar „wijs door Christus kan niet beteekenen „Die door Christus Zich wijs betoont", maar „Die door Christus wijs is". Het laatste kan Paulus natuuilijk niet gezegd hebben en ook het eerste is hier vreemd. Oltramare brengt met Erasmus, Calvijn Six 'I>iroü Xptvrcv in veiband met het voorgaande, in dezen zin: „Wien de heerlijkheid zij door Jezus Christus". Er is echter geen reden, een deigelijke omzetting aan te nemen en Six 'lyvoiï Xpitrroü met zooveel