is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rusten. Bij 't laatste bordes zette vrouw de Ram haar vrachten neêr, nam eerst het bloemenschip van Mies over, bracht dat naar boven, plaatste het zoolang tegen de muur aan.

Mies reikte de potten met papieren bloemen aan en ze waren er nu wel.

Hijgend en blazend sjokten, sleepten ze alles de kamer in.

De man met zijn leege koffiekop voor zich, zette vreemdige oogen op, zei schamper-norsch :

„Wat zijn dat voor vodden, waar haal je me die vandaan?"

„Gewonne, va, gewonne!" kraaide het kind. „Dat hêt moe allemaal getrokken!"

„Hum, gewonne !"

Hij zei het scherp, smalend.

Er suisde een oogenblik nijdige stilte. En hij herhaalde weer schampend : „Gewonne ! Kan 't geld niet anders besteed worde ?"

De vrouw zei: ,,Nou heb maar zoo'n drukte niet. 't Is heelemaal zesentwintig cente !"

Ze maakte ruimte op het penantkastje,