is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oxydrisch cn electrisch licht bezitten die eigenschappen, brandbare metalen ook ; deze geven altoos een lievig licht, om het regelmatiger te verkrijgen, ontsteke men lichtstoften aan weerskanten van het onderwerp.

Zinkpulver, gemengd met chloorzure kali, geeit goed licht; aluminium en magnesium branden voortreffelijk, hetzij in poeder oi in draad.

Men treft in den handel eene soort lampen aan die geschikt zijn tot het branden dier poeders; maar, zells met die lampen, behoeft men voorzichtig te werk te gaan ; de brandbare metalen, met hunne verbindingen, ontvlammen licht, en de gas ervan bezit forsige uitzettingskracht.

Verscheidene opnamen op dezelfde plaat.

Vestig een dof, zwart doek aan de wand. Plaats een persoon rechts, doe de opname ervan, plaats de persoon daarna in het midden, dan links, en doe nog die twee opnamen, zonder het toestel te veranderen. De plaat zal niet gesluierd zijn, indien het vertrek niet te helder verlicht is, noch de expositietijd te lang ; de proef van zulke opname komt zeer vreemd voor als dezelfde persoon van kleederen verandert of gemaakte armbewegingen doet.

Overtijd las ik dat sommige geestenverwekkers zulke lichtteekeningen tentoonstelden; ot platen op doek vergrootten van zulke persoon. Het eene beeld stelde den eigenlijken persoon voor, het andere zijnen geest.

Het spreekt van zelf dat het beeld zijns geesten hetzellde was; de expositietijd der opname, alleen, was veranderd.

Vergrootingen.

Het is onnoodig hier te spreken over de vergrootingstoestellen die men zich overal kan aanschaffen. Het gebruik ervan is zeer eenvoudig. Ten andere, het berust op dezelfde bewerkingen die wij hier zullen beschrijven voor degenen die wenschen, ten koste van wat min gemak, .vergrootingen te maken zonder veel geld te verspillen.

I