is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het boek.

De moderne kuituur moet meer dan gewone aandacht schenken aan de verhouding, waarin de mensch staat tot het boek, het belangrijkste middel der vrije ontwikkeling.

Op ons rust de plicht, onze leerlingen stelselmatig zóó te vormen, dat zij ook na volbrachten leertijd dit opvoedingsmiddel weten te gebruiken De school bereikt haar doel niet, indien er steeds een gedwongen verhouding blijft bestaan, drastisch weergegeven door de armbeweging, die de boeken op den laatften schooldag naar den hoek der kamer transporteert. De verhouding tot het boek kan slechts dan gezond worden genoemd, wanneer de school haar discipelen heeft geleerd, ook zonder medewerking, zonder opwekking, zonder terechtwijzing van den leeraar den inhoud van een boek door eigen werkzaamheid te kunnen opnemen.

Hoe hartelijk gaan in de lagere klassen de leerlingen meestal met een boek om! Yol spanning wordt het als een bron van veel schoons en onbekends ter hand genomen. Ijverig wordt het gelezen, weldra blijft het een vriend. Deze natuurlijke band moet in de school worden bewaard en tevens veredeld. Onze scholieren moeten de school verlaten met een opgewekt gevoel van kracht, omdat voor hen door den schoolarbeid de wereld van het boek en daarmede de schatkamers der kuituur open staan.

Uit de lectuur, die ze zich thuis uit eigen beweging kiezen, moet kunnen blijken, of de school in deze richting met vrucht werkzaam is geweest. Als een der levensvragen van het middelbaar schoolwezen beschouw ik het, dat eindelijk eens een didactiek voor de private lectuur wordt gemaakt. Natuurlijk zijn eerst dan resultaten te verwachten, wanneer de groote klove tusschen schooien huislectuur wordt gedempt. Zoo vroeg mogelijk moet de scholier hebben geleerd, met een lesje uit een leesboek ook iets te kunnen aanvangen, als de onderwijzer het niet met hem doorgaat.