is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een hoofdvereischte is, de leerlingen tot goed hooren te brengen. Het koet ze weinig moeite, een dialoog te leeren vervolgen, want die beweeglijke meisjeskopjes zijn o zoo rijk aan invallen.

Het vertellen is een schier onmodern geworden kunst; onze tijd gevoelt zich te weinig episch, dan dat hij de behaaglijke stemming zou kennen, zoo noodig voor een vertelling. In de plaats van het verhaal treedt het bericht. En toch — welk een heerlijke kunst is het vertellen, een echte huiskunst, een moederkunst!

In de laagste en in de middelklassen oefent de school nog wel eens in het vertellen; maar ook in de hoogste klassen moest er tijd voor beschikbaar worden gesteld. Indien op uitgebreide schaal de private lectuur als onderwijsvorm werd ingevoerd, zou een schoone gelegenheid geopend zijn voor een vrijere oefening in de vertelkunst. Scholieren, die in de klasse de handeling van een, privatim gelezen, drama of novelle mogen verhalen of den loop van geschiedkundige gebeurtenissen volgens de bron, door hen geraadpleegd, weergeven, maken doorgaans een gretig gebruik van de verleende vrijheid. De eigenaardige positie, waarin zich daarbij de verteller bevindt, stemt in 't algemeen overeen met die, waarin de samenleving hem plaatst bij het mededeelen van een verhaal: hij moet zijn vertelling begrijpelijk, aanschouwelijk en interessant trachten te maken voor toehoorders, die er geheel onbekend mee zijn.

In nauw verband met het voorgaande staat het geven van een beschrijving of schildering. Slechts onbekendheid met de enorme moeilijkheid en tevens met het groote gewicht van dezen verhaalvorm maakt, dat hij geheel buiten het onderwijs in de hoogere klassen is gesloten, üe reeds besproken vrijere onderwijsvormen staan de school toe, ook in deze richting haar taak wijzer op te vatten. Yooral aan meisjesscholen kunnen de schoonste resultaten worden verkregen, indien de onlangs ook experimenteel erkende eigenaardige gave van den vrouwelijken geest, helder en nauwkeurig waar te kunnen nemen en zuivere herinneringsbeelden te