is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

momenten het einddoel, de tussAengelegen punten en den afgeleiden weg te toonen. Zijn werk geheimzinnig, mystiek inkleeden, mag de opvoeder in geen geval.

Zal evenwel hut verworven geestelijk eigendom op de leerlingen motiveerend inwerken, dan dient het zorgvuldig te worden verwerkt. Het machtsgevoel dat uit het bezit ontspruit, wordt des te levendiger, naarmate het in bezit nemen vollediger werd door middel van zelfwerkzaamheid. Het gevoel van zeker bezit ontwikkelt zich, zoodra het nieuw verworvene wordt ingeschakeld bij wat reeds het eigendom is, voornamelijk, wanneer de bezitter er naar believen gebruik van kan maken.

En wederom: hoe vrijer deze inschakeling en dit willekeurig aanwenden plaats grijpt, des te sterker ontwikkelt zich het gevoel, dat het nieuwe inderdaad persoonlijk eigendom is geworden.

l)at ten slotte het doel van elke opvoeding is, de individueele waarde te verhoogen, — men vergete niet, hiervan den leerling bewust te doen worden, opdat er kracht van uitga. Het moet elk helder worden, welke waarde geestelijk kunnen en geestelijk bezit voor zijn persoonlijk leven heeft.

In dit verband is het duidelijk, van hoeveel gewicht het is, dat onze leerlingen een zekeren maatstaf hebben voor de waarde en de minderwaarde der menschen, en tevens dezen maatstaf leeren aanleggen. Zijn ze daartoe in staat, dan zullen ze in hun later leven daar, waar zij het superieure vermoeden of erkennen, allen als geestelijk en zedelijk waarlijk hoog staande menschen met vollen ijver trachten, de vorming hunner persoonlijkheid te voltooien.

Hoogere individueele waarde moet tevens hoogere sociale waarde inhouden; deze eisch dient door de paedagogiek als een hoofdbeginsel te worden gesteld. We mogen Diet toelaten, dat OQzen leerlingen als ideaal voorzweeft, hun vorming en de verrijking van hun geest hoofdzakelijk in dienst van eigen geuot te stellen. Zij moeten het werk der beschaving uit een sociaal-ethisch oogpunt leeren bezien. De volle ernst van een toekomstig