is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

techniek worden gecontroleerd. Yeel contróle-uren moeten b.v. in den tijd vallen, dat de leerlingen zich voor het eerst hebben te prepareeren voor het lezen van verschillende schrijvers, want juist dat prepareeren is een der gewichtigste en tevens een der moeilijkste arbeidsvormen.

In 't algemeen is het dringend noodig, dat de aandacht gevestigd wordt op de vraag, hoe wij onze leerlingen een doelmatige wijze van werken kunnen leeren. Met de tegenwoordige zorgeloosheid op dit punt dient ten eenenmale te worden gebroken. Van een deugdelijke techniek hangt het succes van een vrijere wijze van werken voor een goed deel af. Onder arbeidstechniek versta ik de som van maatregelen, die noodig zijn tot beheersching van een opgave, van het openlaten van een rand op elke pagina af tot het methodisch oplossen van mathematische vraagstukken. Een goede arbeidstechniek geeft lust tot werken, maakt zelfstandig, wekt tot energie. Ze stelt den leerling in staat, op zijn eigen beenen te kunnen staan en schoolt hem in wilskracht.

De leer van de geestelijke arbeidstechniek moet gebaseerd zijn op psychologische kennis van dezen arbeid; anders brengt ze het niet verder dan tot de overlevering van de kunstgrepen der routine. Zal bijv. de techniek van het van buiten leeren worden aangebracht, dan kan dat alleen op grond van de geheugen-psycholo»ie geschieden. Dat is te zeggen: niet op grond van de een of andere metaphysische, maar van de experimenteele psychologie.

De experimenteele psychologie schildert ons bijv., hoe de verschillende voorstellingstypen, de visueele, de auditieve, de motorische, zich verhouden bij het van buiten leeren, zij geeft ons het resultaat harer onderzoekingen over het onthouden en het vergeten, over de werkingen van het tempo bij het memoriseeren, over den invloed van de verschillende verdeeling der herhalingen bij het instudeeren, enz. (Vergelijk Meumann, iiber Oekonomie und Techniek des Lemens.)

Op den grondslag dezer onderzoekingen zijn de beginselen eener techniek voor het memoriseeren vast te