is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als verdediger of pleitbezorger van bepaalde eigen overtuigingen. Natuurlijk is het onvermijdelijk, bij de behandeling van tegenstrijdige richtingen en opvattingen nu en dan te laten doorschemeren welke oplossing men zelf de waarschijnlijkste acht. Maar dit is toch iets anders dan zulk een keuze en voorkeur op den voorgrond te stellen.

Geen der gemelde methoden dus heb ik gevolgd. Beter kon ik mij aansluiten bij die van Wundt en van Jerusalem. Evenals dezen heb ik gemeend mij te moeten bepalen tot het wijzen op enkele hoofdvraagstukken, die zich in de wijsbegeerte voordoen, ter wille van hen die zich met dat vak gaan bezighouden. De logica heb ik daarbij laten rusten, als zich minder leenend voor eene inleiding; en evenzoo de zuiver metaphysische vraagstukken, eensdeels omdat inzonderheid bij deze een objectieve behandeling moeielijk valt, anderdeels omdat het mij niet wenschelijk voorkomt dat een beginner reeds bij den aanvang zijner studiën zich met die eindvragen inlaat, welke beter aan het slot komen, en die liever eerst na langdurige voorstudies en rijpelijke levenservaring worden ter hand genomen.

4 Sept. 1905.