is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespiegelende wijsbegeerte te kunnen onttrekken. J) Maar eerst langzaam en geleidelijk heeft in den loop der tijden die loswinding uit dat onderling verband en die verheffing tot zelfstandigheid plaats gevonden : een Descartes b.v. rekende nog de mechanica en de geneeskunde tot de wijsgeerige vakken. Ook in den naam „philosophische faculteit", die bij onze Duitsche naburen nevens de natuurwetenschappen ook de geheele letterkunde omsluit, is een spoor van dat aanvankelijk verband en gemeenschappelijk samengaan overgebleven.

Het gebied der wijsbegeerte is dus langzamerhand ingekrompen. Want bij de uitbreiding der afzonderlijke wetenschappen gingen dezen haar eigen weg bewandelen met eigen hulpmiddelen en methoden van onderzoek. De metaphysica, welke aanvankelijk over die alle heerschappij had gevoerd, kon op den duur die oppermacht onmogelijk behouden, onmogelijk van die dochterwetenschappen der philosophie het arbeidsveld blijven omgrenzen en ze belemmeren in haar vrije beweging. Te minder kon zij, nadat de wetenschappen zekeren omvang en uitbreiding verkregen hadden, een privilege doen gelden op het onderzoek van vraagstukken, die behoorden tot het gebied dier wetenschappen, omdat zij niet beschikte over betere methoden van onderzoek

l) „Philosopliy," zegt Havelock Ellis, „is the matrix out of which all the sciences have slowly been formed. While they are still small and shapeless, the metaphysician can use thein as playthings and bend them to his own purpose; but one by one they grow too big for him, and escape from his grasp to stand on their own feet."