is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe schoonklinkend die redeneering nu ook zijn moge, zij is toch verre van overtuigend. Want vooreerst blijven er wel degelijk voor de wijsbegeerte bepaalde terreinen ter beoefening over, die niet door de bizondere wetenschappen ontgonnen worden. En vervolgens, nog afgezien daarvan, vervult zij nevens die wetenschappen een eigenaardige rol, die moeielijk zou kunnen gemist worden. Genoegzaam blijkt dit aireede uit het feit, dat nog in den allerjongsten tijd de behoefte aan wijsbegeerte zich weer levendig en met kracht doet gevoelen ; en dat nog wel ondanks de verbazende vlucht der natuurwetenschappen, die blijkens de bij velen geliefde uitdrukking „bankroet der wetenschap" dezen blijkbaar niet datgene vermocht te schenken, wat zij er zich van hadden voorgespiegeld.

Het is dan ook een onloochenbaar feit, dat zich aan den menschelijken geest tal van vragen opdringen, die geen plaats noch beantwoording vinden in de afzonderlijke wetenschappen, en die zich dan ook niet tot het bizonder gebied van een dezer laten terugbrengen. En al moge het dan zijn, dat velen zich niet tot die vraagstukken voelen aangetrokken en aan hunne oplossing weinig waarde hechten !), daarmede is het feit van het bestaan daarvan niet opgeheven, evenmin als het bestaan van een veel grooter aantal dergenen, door wie juist die vraagstukken de meest belangrijke geacht worden.

') Men denke hierbij aan Kant's woorden: „Es ist umsonst, Gleichgültigkeit in Ansehung solcher Nachforschungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand der menschlichen Natur nicht gleichgültig sein kann."