is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijgevolg is de philosopliie in engeren zin ook thans niet op te lossen in de afzonderlijke wetenschappen; eensdeels omdat zij zich bezighoudt met het wezen en den grondslag van de menschelijke kennis in 't algemeen, anderdeels omdat zij de uitkomsten van al die wetenschappen zoekt te verwerken tot den opbouw eener wereldbeschouwing, die in staat is zoowel 's menschen gemoedsbehoeften als die van zijn wetenschappelijk denken te bevredigen. En hoe grooter bij de toenemende uitbreiding onzer kennis de arbeidsverdeeling wordt onder de verschillende wetenschappen, hoe meer de behoefte zich doet gevoelen om, nevens al die bijeengegaarde afzonderlijke kennis, ook een blik te slaan in het onderling verband van al die feiten, om zoodoende te komen tot een algemeene samenvattende wereldbeschouwing.

Het goed recht en de beteekenis der wijsbegeerte blijken mede uit den machtigen invloed, dien zij ten allen tijde heeft geoefend, en die aantoont dat hare zelfstandige beoefening geenszins nutteloos en onvruchtbaar mag heeten. „Les rèves des philosophes," zegt Anatole France terecht, „ont de tout temps suscité des hommes d'action qui se sont mis a 1'oeuvre pour les réaliser"; en Frederik de Groote schreef eens aan Wolff: „Es kommt den Philosophen zu, Lehrer der Welt und Leiter der Fürsten zu sein. Sie müssen consequent denken, und uns kommt es zu, consequent zu handeln. Sie müssen erfinden, wir ausführen." En al moge nu die invloed der wijsgeeren niet altijd