is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht al een tijdlang de speculatieve richting op den troon zetelen en algemeenen bijval oogsten, hare dagen waren geteld en het duurde niet lang oi' zij werd opgevolgd door eene periode, waarin die hoogdravende philosophie geheel in discrediet raakte, ja men zelfs ging meenen het wel geheel buiten alle philosophie te kunnen stellen. De voorafgaande ongerechte minachtende bejegening der ervaringswetenschappen riep een groote reactie in 't leven, bij welke de bespiegelende wijsbegeerte eenzelfde minachting ondervond als zy zelve eerst den exacten wetenschappen had doen wedervaren. En geruimen tijd duurde het, voordat de wijsbegeerte zich uit die tijdelijke verwaarloozing weer wist op te heffen om zich opnieuw de waardeering te verwerven, die zij een tijdlang door overdreven speculatiezucht verbeurd had.

Ten slotte nog een enkel woord over den wenschelijken vorm van wijsgeerige geschriften. Dit mag niet overbodig heeten, aangezien de inkleeding van wijsgeerige uiteenzettingen dikwijls veel te wenschen overlaat, terwijl de schrijvers daarin helaas veelal worden aangemoedigd door het lezend publiek. Hoevelen toch zijn nog steeds van meening, dat eerst zekere onduidelijkheid van uitdrukking blijk geeft van diepzinnigheid van gedachte, en dat wat helder en ondubbelzinnig gezegd is, onmogelijk diepzinnig zijn kan. En toch, ook in de wijsbegeerte geldt het „simplex veri sigillum". Wel is waar behooren wijsgeerige onderwerpen nu juist niet