is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien toebedeeld; beschouwt men b.v. de psychologie als den algemeenen grondslag van alle geesteswetenschappen, dan zal zij veeleer als hulpmiddel dan als onderdeel der wijsbegeerte worden aangemerkt. Hoe men daarover nu ook denken moge, in ieder geval blijven de beide genoemde gebieden vooralsnog eng verbonden met de theoretische philosophie, en komen zij in hun voornaamste en belangrijkste vraagstukken van algerneene strekking voortdurend in aanraking met wijsgeer ige problemen.

Trouwens de geheele indeeling, zoowel der wetenschappen als der wijsbegeerte, zij moge dan in meer of mindere mate geslaagd zijn en vrij algemeen gebillijkt worden, blijft toch altijd onvolkomen en heeft meer een praktisch-utilistische dan wel een strikt wetenschappelijke waarde. Al dergelijke indeelingen blijven min of meer kunstmatig en gebrekkig; want de verschillende wetenschappen en hare onderdeelen liggen niet als volkomen afgeronde gebieden met scherpe omgrenzing als even zoovele provinciën nevens elkander, maar zij bedekken elkaar veeleer gedeeltelijk, komen voortdurend met elkaar in aanraking, en behoeven telkens elkanders hulp en medewerking. De sociologie b.v. kan het evenmin stellen buiten de ethiek als omgekeerd; de ethiek weer beroept zich telkens op de metaphysica en heeft telkenmale te werken met psychologische gegevens; terwijl de beoordeeling dier laatsten weer herhaaldelijk stuit op vraagstukken uit de leer van het kenvermogen.