is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

Hoofdstuk II.

DE LEER YAN HET KENVERMOGEN.

§ 1. Inleiding.

Het onderzoek naar den aard en de grenzen van ons kenvermogen dient den grondslag te vormen van alle wijsbegeerte, wil deze niet vruchteloos hare krachten ten koste leggen aan een zoeken naar de oplossingvan vraagstukken, die 's menschen bevattingsvermogen te boven gaan. Toch is deze afdeeling der wijsbegeerte, hoewel logisch verdienend vooropgesteld te worden, van betrekkelijk jongen datum; zij werd als afzonderlijk gebied eerst beoefend, nadat reeds eeuwen lang de metaphysische vraagstukken overal veelzijdige behandeling ondervonden hadden. Evenals de wetenschappen der zielkunde en der samenleving, hoewel eigenlijk het meest voor de hand liggend, toch eerst het laatst zich een zelfstandige plaats veroverden, zoo deed zich ook hier het merkwaardig verschijnsel voor, dat het onderzoek naar het wezen der kennis eerst zeer laat werd ter hand genomen. Het meest nabijliggende werd