is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overal elders evenwel hebben wij te doen met m;aWw/swaarheden (matters of fact; Leibniz' „vérités de fait"), die slechts gelden zoolang zij werkelijk met de ervaring in overeenstemming verkeeren. De daarop gebaseerde inzichten staan voortdurend bloot aan wijziging door voortgezette waarneming en ervaring, en hier bestaat niet dezelfde strikte denknoodwendigheid. Op natuurwetenschappelijk gebied zijn onvoorwaardelijkalgemeengeldige besluiten niet te verkrijgen, aangezien nimmer de mogelijkheid is uitgesloten dat de op het tot dusverre waargenomene gegrondveste besluiten door nieuwe waarnemingen worden omvergeworpen. De aanneming eener onveranderlijke constantheid der ons bekende natuurwetten berust ten slotte alleen op geloof; want inderdaad staan al die natuurwetten ten allen tijde open voor herziening, hoe onwaarschijnlijk deze ook wezen moge. Want zij berusten op zekere ervaringen en niet alleen op zuiver logische deductie; en volgens het empirisme is die ervaring niet slechts het uitgangspunt onzer kennis, maar ook de toetssteen der waarheid.

Volgens deze leer zijn al onze voorstellingselementen ontsproten uit waarneming, en zijn alle voorstellingen uit dergelijke elementen opgebouwd. Aangeboren ideeën *)

') Onder de uitdrukking .aangeboren ideeën* (ideae innatae) zijn niet te verstaan begrippen en voorstellingen, die reeds bij de geboorte pasklaar zouden aanwezig zijn, maar buiten de ervaring om noodwendig als waar aangenomen denkbeelden, zooals de logische en