is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren o. a. de onbeschaafde volkeren, die, op een lager trap van ontwikkeling staande, in hun natuurlijker en ongedwongener optreden veel nog vertoonen, wat in onze gecompliceerde beschavingstoestanden verloren is gegaan of ten minste moeilijk meer te herkennen is. Iets soortgelijks kan gezegd worden van het kind, bij hetwelk vele psychische processen in eenvoudiger en oorspronkelijker gedaante zijn aan treffen, en bij welks meer instinktief gedrag opvoeding en maatschappij nog niet zooveel wijziging in het natuurlijk verloop der voorstellingen en wilsuitingen hebben aangebracht. l)e studie van de geleidelijke geestelijke ontwikkeling des kinds, voor welke tak van psychologie Chrismann den naam „paedologie" heeft voorgeslagen, is, het behoeft nauwelijks gezegd, van het grootste gewicht voor de zielkunde, vooral voor het genetisch ontstaan der samengestelde processen; en uiterst talrijk zijn dan ook de onderzoekingen, die daaraan in den laatsten tijd gewijd zijn.

Eindelijk noemen wij de dierenwereld. Ook deze kan genomen worden als voorwerp van psychologisch onderzoek om de verschijnselen van 's menschen zieleleven op te helderen. Toch is dikwerf twijfel geopperd omtrent de bruikbaarheid van de zoodoende verkregen gegevens, aangezien het moeilijk blijft de geestvermogens der dieren op hun juiste waarde te schatten en wij licht gevaar loopen deze verkeerdelijk te interpreteeren naar den maatstaf der verschijnselen, die zich in onze eigen psyche afspelen, terwijl daarenboven