is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZEDELIJK OORPEE!,.

chologie met de sociologie; hier nu bestaat een dergelijk verband. De gedaante toch onzer samenleving, onze rechtsbegrippen en onze denkbeelden omtrent maatschappelijke hervorming, zij alle hangen samen met voorstellingen van goed en kwaad, geoorloofde en ongeoorloofde gedragingen; en het is juist de zedekunde, die onderzoekt hoe die voorstellingen en waardeeringen totstandkomen. Daarbij nu komt zij tot het inzicht, dat ook omgekeerd die voorstellingen omtrent zedelijkheid in hooge mate beïnvloed worden door de maatschappelijke samenleving: er heerscht hier een voortdurende wisselwerking. Geen moraal of zij draagt een sociaal karakter, geen ethiek of zij berust voor een groot deel op sociologischen grondslag. Want alleen het beginsel der samenleving geeft een bevredigende verklaring van den oorsprong der zedelijke gevoelens.

§ 2. Het zedelijk oordeel.

Een der belangrijkste vraagstukken in de zedekunde is dat naar den oorsprong en de totstandkoming van het zedelijk oordeel. Het onderzoek daarnaar kan zoowel historisch als psychologisch worden aangevat, aangezien zoowel geschiedkundige als zielkundige omstandigheden hier werkzaam zijn. De historische beschouwing van dit vraagstuk evenwel is van nog slechts zeer jongen datum, en werd tot dusverre sterk