is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk VI.

DE SOCIOLOGIE OF LEER DER SAMENLEVING.

Nog meei' dan over de vraag of de psychologie wel als een wijsgeerig leervak valt; aan te merken, kan men strijden over de vraag of dit met de sociologie het geval is. Maar hoe dit zij, de sociologie is in ieder geval zoo nauw verbonden met verschillende onderdeelen der wijsbegeerte en zij behelst zoovele philosophische gedeelten, dat het zeker niet vreemd mag heeten, wanneer wij hier nog een korte paragraaf aan die wetenschap wijden.

Terwijl de geschiedenis zich bezighoudt met eene schildering der voorvallen en gebeurtenissen, die in den loop der tijden in de menschelijke maatschappij plaatsgrepen, zoekt de sociologie naar de wetten welke 'de geschiedenis beheerschen en naar de oorzaken van de verschillende vormen der samenleving en de i'veranderingen die deze vertoonen, — overtuigd dat, hoe uiterst samengesteld en ingewikkeld de velerlei invloeden die zich hier doen gelden, ook wezen mogen,