is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartegenover nu staat een andere, meer universalistisch getinte richting. Volgens deze hebben groote geesten geenszins altijd zich weten baan te breken en invloed weten te oefenen op hun tijd. Daartoe toch is als onmisbare voorwaarde noodig zekere overeenstemming en verwantschap met hun omgeving, aangezien zij anders geïsoleerd en onbegrepen blijven en hun streven afstuit op het misoneïsme der groote menigte. Wie tegen den stroom wil oproeien en tegen den tijdgeest in hervormingen tot stand brengen, vóórdat de tijd daartoe rijp geworden is, zal steeds het hoofd stooten ( en vruchtelooze pogingen aanwenden. De leiders zijn niet anders dan de dragers der heerschende denkbeelden en de ontwikkeling der maatschappij het resultaat van de gezamenlijke werking eener reeks van drijfkrachten: de vooruitgang is slechts schijnbaar het werk van enkelen, maar inderdaad een collectief verschijnsel.