is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4 der wet van 1897.

In het geval, bedoeld in artikel 1750 *) van het Burgerlijk Wetboek, zal op verzoek van den executeurtestamentair, van de erfgenamen of van den houder, de opening, vóór de afgifte, geschieden door den kantonrechter, binnen wiens kanton het in bewaring gegevene zich bevindt.

De kantonrechter zal van de opening een proces-verbaal opmaken, waarin de uitwendige toestand en de inhoud van het ter opening aangebodene worden beschreven.

Artikel 6 der wet van 1897.

Wat schuldig erkend of kwijtgescholden is bij testament of onder voorwaarde van overleving van hem, aan wien is schuldig erkend of kwijtgescholden, en wat is kwijtgescholden met ingang van het overlijden van den schuldeischer, wordt voor de regeling van de rechten van successie en van" overgang geacht bij legaat uit den boedel te zijn verkregen.

Het aldus schuldig erkende wordt niet gerekend tot de schulden, welke uit den boedel moeten worden betaald.

Deze bepalingen blijven, voor zooveel zij het bij testament schuldig erkende betreffen, buiten toepassing,

') Dit art. luidt: Hij, d.i. de bewaarnemer, mag niet onderzoeken, waarin de zaken bestaan, die hem in bewaring zijn gegeven, indien hem dezelve in eene gesloten kist, of onder eenen verzegelden omslag, zijn toevertrouwd geworden.