is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Curators van onbeheerde nalatenschappen zijn gehouden tot al de bij deze wet aan erfgenamen opgelegde verpligtingen.

Bewindvoerders, voogden en curators zijn gehouden tot de vervulling van al de verpligtingen, bij deze wet opgelegd aan degenen die zij vertegenwoordigen, of wier belangen zij waarnemen.

Artikel 18 der wet van 1897.

De Rijksambtenaar is bevoegd om, binnen een jaar nadat door den uitvoerder van den uitersten wil aangifte voor het recht van successie en van overgang is gedaan, van de erfgenamen van den overledene of van één of meer hunner aangifte te vorderen.

Die vordering geschiedt bij deurwaardersexploot. Is de memorie van aangifte niet binnen twee maanden na de beteekening van het exploot door de erfgenamen ingediend, dan wordt tegen hen dwangschrift uitgevaardigd tot betaling eener daarbij uit te drukken som, op gelijke wijze en ten zelfden einde als bij art. 21 der wet van den 13^en Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), zooals dat is gewijzigd bij de wet van den 288ten Mei 1869 (Staatsblad n°. 95), is bepaald.

Is volgens de aangifte van de erfgenamen meer recht verschuldigd dan volgens die van den uitvoerder van den uitersten wil, dan strekt het op de laatstgemelde aangifte betaalde