is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of, in geval van regtsgedingen over de erfenis of de verkrijging, binnen een jaar na het eindvonnis.

Art. 54.

Het regt van successie en van overgang, de verhooging van regt en de boete moeten worden betaald zoo als zij door 's Rijks ambtenaar, krachtens deze wet en overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zijn berekend.

Behalve in de gevallen bij deze wet voorzien, kan het regt noch verminderd, noch teruggegeven worden dan:

1°. ingeval de wet niet naar behooren is toegepast;

2°. indien en in zoover als het geërfde of verkregene ten gevolge van de vervulling eener voorwaarde door anderen wordt geërfd of verkregen of tot anderen terugkeert.

Art. 55.

De betaling van het regt van successie, van de regten van overgang en der boeten geschiedt binnen eene maand na de aangifte; alles op verbeurte van één tiende gedeelte van het verschuldigde regt als boete, boven de kosten van vervolging.

Uiterlijk binnen veertien dagen na de aangifte, wordt door den rijksambtenaar aan de bij de aangifte gekozen woonplaats eene eenvoudige, behoorlijk verzegelde specifieke nota gezonden van het verschuldigde voor regt. verhooging, boeten en kosten.

Art. 56.

Van hetrregt van successie is vrijgesteld:

1°. al wat door den Staat wordt geërfd of verkregen;