is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

DER WET VAN DEN 31STEN DECEMBER 1885 (STAATSBLAD N°. 263).

Art. 8.

Deze wet treedt in w erking met den dag harer afkondiging.

Op de nalatenschappen, welke vóór dat tijdstip zijn opengevallen, blijven de vroegere wetsbepalingen van toepassing.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen. Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den 31 sten December 1885.

WILLEM.

De Minister van Financiën,

BLOEM.

Uitgegeven den eersten Januari 1886.

De Minister van Justitie,

DU TOUR VAN BELLINCHAVE.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

DER WET VAN DEN 24sten mei J897 (STAATSBLAD N°. 154), ZOOALS ZIJ IS GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN DEN 29STEN JANUARI 1898 (STAATSBLAD n°. 35.)

Art. 19.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag.

Zij is van toepassing wanneer het overlijden of de