is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierbij overgelegde geboorteacte, den ouderdom van 42 jaren bereikt, zoodat de waarde van het vruchtgebruik is 4% van ƒ20000.— x 13 of /10400.—

en de waarde (o) van den met vruchtgebruik bezwaarden eigendom dus .. / 9600.—

4°. Een huis en erf te

kadastraal bekend gemeente Sectie

n° groot 4 Aren,

alsvoor geschat op / 8000.—

bezwaard met eene jaarlijksche uitkeering (p) ten behoeve van A.', levenslang (q) ten bedrage van (r) / 100.—, krachtens

acte verleden voor ,

notaris ter standplaats

den

A. had blijkens hierbij overgelegde geboorteacte,

op den sterfdag, den leeftijd van 42 jaren bereikt,

de waarde der uitkeering is dus 13 x / 100.— of.. - 1300.—

en de waarde van het aldus bezwaarde huis - 6700.—

5°. Het eeuwigdurend erfpachtsrecht van

een perceel bouwland gelegen te

bij het kadaster der gemeente ,

bekend onder Sectie n°

groot 3 Hectaren, 40 Aren, 10 centiaan, met inachtneming der daaruitgaande canon, groot / 50.— per