is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijzigingen in den rentestandaard of in den koers der effecten b.v., kunnen belangrijke schommelingen in de waarde tengevolge hebben.

Ook zal de opbrengst van eene onder abnormale omstandigheden gehouden veiling de waarde niet weergeven; zeer bezwarende en ter plaatse ongewone veilconditiën zullen de prijzen kunnen drukken, daarentegen zal een buitengewoon hoog bod, hetzij bij vergissing geboden, of van een gegadigde, die het geveilde b.v. ter uitbreiding zijner zaken beslist noodig heeft, evenmin de waarde weergeven, daar deze niet afhankelijk is van een enkel hoog bod, maar moet zijn bepaald door de mededinging van meerderen.

Om de verkoopwaarde te bepalen, moet rekening worden gehouden met alles wat daarop invloed heeft. Zoo zullen daarbij in aanmerking komen zakelijke en andere op den eigenaar als zoodanig drukkende rechten, voorzoover deze niet door den dood des erflaters te niet gingen.

Zoo valt b.v. te letten op eenig verband op het verkochte drukkende, genomen tot zekerheid van het beheer of de schuld van een derde (P.W. 9112); op het recht van huur, aangezien dit volgens art. 1612 B. W. ingeval van verkoop niet wordt verbroken; (verg. P.W. 7767 en vonnis A.R. te Utrecht dd°. 27 Juni 1877, P.W. 6526.); op den stand der aan te geven zaak, zoomede op het feit dat daarin eenige zaak of nering wordt uitgeoefend; op de rechten van den grondeigenaar ter zake van het door anderen op de zaak gebouwde, waarbij in aanmerking valt te nemen dat de leer van den H.R., die den grondeigenaar als eigenaar van het gebouwde beschouwt, door het Bestuur der registratie wordt gevolgd. (P.W. 7353). Daarentegen besliste het Bestuur evenwel in P.W. 9514, dat iemand, die met vergunning van een ander op diens grond bouwt, niet in ieder geval eigenaar van het gebouwde wordt, doch dat daarvoor noodig is, dat de