is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 11 / 2200.—

vermeerderd met de p.u. ad / 200.— x 15 - 3000.—

Totaal / 5200.—

en is de waarde van den aldus bezwaarden eigendom dus / 4800.—

Verg. voor de op dit punt genomen beslissingen van het Bestuur der registratie, de Wilde § 687 env.

In de memorie van aangifte moet worden melding gemaakt van den ouderdom van de personen van wier leven een vruchtgebruik of eene p.u. afhankelijk is.

Bovendien moet op straffe van hare weigering bij de memorie worden overgelegd eene geboorteacte of wel eene acte van bekendheid dier personen, deze laatste afgegeven door den kantonrechter van de woonplaats der vruchtgebruikers of genieters, op de verklaring van 4 getuigen of, wanneer deze personen buiten 's lands wonen en geboren zijn, opgemaakt door de daartoe bevoegde openbare macht.

De geboorteacte en natuurlijk ook de andere deze acte vervangende stukken kunnen, op grond van art. 27 litt. A n°. 45 der zegelwet, ongezegeld bij de memorie worden overgelegd. (P.W. 9800.)

Deze overlegging wordt door het Bestuur niet noodig geoordeeld:

1°. wanneer zoodanig stuk reeds bij eene andere aan hetzelfde kantoor ingediende memorie berust;

2°. wanneer het geldt eene nalatenschap, bezwaard met een vruchtgebruik of p.u. en hij van wiens leven het een of ander afhangt, ouder dan 75 jaar is;

3°. wanneer het bedrag der verschuldigde belasting geheel onafhankelijk is van den ouderdom, b.v. wanneer de percentage van het recht, verschuldigd door den vruchtgebruiker of genieter, gelijk is aan het door den blooten eigenaar verschuldigde.