is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de overlegging overwegende bezwaren ontmoet kan aan den Minister van Financiën machtiging worden verzocht om de memorie zonder bijvoeging dier stukken in te leveren. (P.W. 5761.)

(p) ,,Periodieke uitkeering".

Zie voor het verschil tusschen vruchtgebruik en periodieke uitkeering de aanteekeningen onder „vruchtgebruik" hiervoor sub n.

Zie voor de waardeberekening van periodieke uitkeeringen blz. 131 en de aanteekening (e) bij form. XI\ .

Is de overledene belast met periodieke uitkeeringen, die niet op bepaalde nagelaten zaken, doch in het algemeen op het geheele vermogen drukken, dan behoeft de omschrijving daarvan niet te geschieden als voor gewone schulden, daar de wetgever volgens het Bestuur der registratie blijkbaar de gevallen dat eene nalatenschap met vruchtgebruik of wel met periodieke uitkeeringen is belast, heeft willen gelijkstellen. (P.W. 9933.)

Is de uitkeering veranderlijk, dan zal het gemiddelde bedrag per jaar voor de vermenigvuldiging in aanmerking komen.

Hangt de periodieke uitkeering van eene opschortende voorwaarde af, dan blijft zij voorloopig buiten aanmerking; is zij van eene ontbindende afhankelijk, dan komt dadelijk aftrek te pas; in beide gevallenevenwel behoudens herrekening van de waarde van den blooten eigendom bij de vervulling der voorwaarde. (P.W. 8855, 8856, 8964, 9122, 9339, 9707.)

(q) „levenslang".

De uitkeeringen die, hoewel van het leven afhankelijk, evenwel reeds vóór iemands dood bij het vervallen eener toekomstige en onzekere gebeurtenis ophouden, b.v. bij een eventueel trouwen of hertrouwen, worden op dezelfde wijze berekend.