is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,De schuldenaar kan door in gebreke te blijven aan zijne verplichtingen te voldoen, den aard zijner verbintenis niet veranderen.

,,Onder rentegevende schuldvorderingen moeten ongetwijfeld begrepen worden de schuldvorderingen waarvan de bedongen renten reeds aanstonds bij het uitleenen van gelden worden ingehouden, en eveneens die. welke in annuiteiten aflosbaar zijn, wanneer een deel der annuiteit strekt tot vergoeding van rente, wat uit den titel moet blijken."

De vordering moet rente opleveren uit kracht eener uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst. (Verg. art. 1383 B.W.) Wettelijke renten tot vergoeding van schade, ontstaan uit de nalatigheid in de betaling eener geldsom, als bedoeld bij de artt. 449, 471, 1144 en 1286 B.W. en de artt. 195 en 680 W. v. K., worden daarmede dus niet bedoeld.

Ook de termijnen eener altijddurende- of lijfrente zijn niet als renten te beschouwen, daar deze meeleer hoofdvorderingen zijn. Zal eene vordering rentegevend zijn, dan moet daarvan interest verschuldigd zijn. waaronder volgens het spraakgebruik valt te verstaan, een bedrag in geld. door den schuldenaar in jaarlijksche of andere termijnen aan den schuldenaar te voldoen voor het gebiuik of verbruik van het onder hem verbleven kapitaal.

Of de schuld voortspruit uit geldleening of uit eenige andere oorzaak, doet niet ter zake; wel zal zij altijd eene geldsom tot voorwerp moeten hebben, hetgeen blijkt uit de artt. 23 n°. 1 letters b en g en 26. waar gesproken wordt van het bedrag of de waarde van het kapitaal.

(u) Als rentegevende vorderingen werden door het Bestuur der registratie aangemerkt:

1°. het saldo eener rekening-courant waarover naar handelsgebruik interest wordt berekend. (P.W. 796<.)