is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het recht van successie op deze memorie, door de huishoudster E. verschuldigd, bedraagt, daar zij erflater niet in de rechte lijn verwant is, 10% + 38 opcenten van ƒ 800.—.

Het recht van overgang over de nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen ten beloope van i % -f 38 opcenten komt ten laste van de erfgenamen.

IX. De nalatenschap wordt geheel geërfd door den langstlevenden echtgenoot ingevolge testament of huwelijksvoorwaarden, terwijl geene aflcomelingen van erflater aanwezig zijn.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A...., overleden te...., den....

De ondergeteekende:

B....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van....,

verklaart:

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....) kinderloos is overleden, haar echtgenoot A....;

dat de erflater bij testament (of huwelijkscontract) verleden voor.. .. notaris ter standplaats.. .. den.. .. tot zijne eenige erfgename heeft benoemd de aangeefster. die mitsdien zijne geheele nalatenschap verkrijgt;

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:

(Zie formulier I).

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt f 10000.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te...., den....