is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het recht van successie bedraagt in casu 4 % + 38 opcenten en dat wegens overgang der nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen 2 % + 38 opcenten.

(Zie voor de beëediging de aanteekeningen nos 37 tot en met 49 op bladz. 93 env. hiervoor.)

X. Be nalatenschaf wordt geheel, krachtens de wet geërfd door broeders en zusters.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A. ..., overleden te, den

De ondergeteekenden :

1°. B....,

2°. C....,

3°. D en

4°. E....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van....,

verklaren :

dat op den te .. .., alwaar hij zijne laatste

woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....) zonder over zijne nalatenschap te hebben beschikt, ouderen kinderloos, is overleden hun broeder A. .. ., tot eenige erfgenamen ingevolge de wet nalatende zijne 4 volle broeders en zusters, de aangevers voornoemd, ieder voor dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit: (Zie formulier I)

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 10000.—;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn vervallen, of bij opvolging overgegaan.

Geteekend te den

12