is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen, dan moet de feitelijke toestand worden gevolgd, die door berusting in, bekrachtiging van — of dading over de vernietigbare testamenten of beschikkingen, in het leven geroepen is.

Deze feitelijke toestand moet dan uit de a'angifte blijken. Mocht de fiscus vermeenen dat de feitelijke toestand niet naar waarheid is weergegeven, dan kan eene actie wegens verzwijging volgens art. 36 Successiewet worden ingesteld.

(Verg. omtrent een en ander uitvoerig S. v. E. n°. 155 env., de Wilde § 493 env.)

(b) Legaten.

Volgens art 1004 B.W. is een legaat eene bijzondere beschikking, waarbij de erflater aan een of meer personen zekere bepaalde goederen geeft, of wel alle zijne goederen van eene zekere soort; als, bijvoorbeeld alle zijne roerende of onroerende goederen, of het vruchtgebruik van alle of van een gedeelte zijner goederen.

Zal eene beschikking als legaat beschouwd kunnen worden, en als zoodanig voor de berekening in aanmerking komen, dan moet een bepaald persoon (natuurlijk of rechtspersoon) zijn aangewezen die het gemaakte kan vorderen. — Is aan de erfgenamen de verplichting opgelegd om b.v. geld uit te keeren of tot zeker doel te besteden, zonder dat iemand aan het testament recht tot vorderen ontleent, dan is de bepaling enkel te beschouwen als een last aan de erfgenamen opgelegd. Zoo is er alleen een last en geen legaat, wanneer de erfgenamen of legatarissen uitkeeringen aan behoeftigen te hunner keuze moeten doen of kerkelijke diensten moeten laten verrichten zonder dat een bepaalde persoon of instelling de daarvoor bepaalde som kan vorderen, dus anders dan bij het legaat sub. 7 bedoeld.

De definitie van art. 1004 B.W. is te beperkt. Zoo kan de erflater legateeren lijfrenten of andere periodieke uitkeeringen, bepaalde geldsommen en andere ver-