is toegevoegd aan uw favorieten.

Théologie, philosophie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. C. van Doesburgh, Editeur a Leyde (Hollande).

Theologisch Tijdschrift. Jaargang 1—33. (1867—1899)

Per jaargang .... ƒ 6.—

Alting, Dr. A. S. Carpentier, De godsdienst der toekomst. - 2.25

Mnemosyne - 1.90

Bruining, Dr. A., Moderne mystiek - 1.25

Leesboek voor catechisatiën. A, B, C,

D en E. 25, 35, 35, 25 en 25 ets. . - 1.45

Het bestaan van God. 2ie druk ... - 0.40

Cramer, Dr. S., Konservatief modernisme - 1.25

Douwen, Dr. W. J. van, Socinianen en Doopsgezinden . - 1.50

De verantwoording van Angelus Merula, volgens het Handschrift, berustende in het archief der oud-bisschoppelijke Clerezy te Utrecht. Uitgegeven door Dr. I. M. J. Hoog. - 4.50

Houtsina, Dr. M. Th., De strijd over het dogma. ... - 1.50

Jesse, W., Een leerwijze voor het godsdienstonderwijs. . - 0.70

Maronier, J. H., De Godsdienst in het leven - 1.80

Oort, Dr. H., Jeremia in de lijst van zijn tijd .... - 1.75

Twaalf wonderspreuken van Jezus toegelicht. - 1.—

Prins, Dr. J, J., Het Kerkrecht der IS'ederl. Hervormde

Kerk - 2.50

Rauweuhoff, Dr. L. W. E., Catholicisme en Ultramontanisme. - 0.35

Staat en Kerk - 1.50

Het oude en het nieuwe geloof. - 1.40

Rovers, Dr. M. A. N., Apocalyptische Studiën - 1.50

Scheffer, Dr. W., Arthur Schopenhauer - 1.50

Wijsgeeren van den nieuweren tijd . . - 0.50

Godsdienst en zedelijk leven .... - 0.60

Wijsbegeerte van den godsdienst. . . - 0.90

Christelijke zedeleer. 3de druk. ... - 0.50

Scholten, Dr. J. H., Johannes in Klein-Azië - 1.—

Historisch critische bijdragen. . . - 1.50

Afscheidsrede - 0.50

Snellen, E., De blijvende waarde van den christelijken godsdienst - 1.25

Tideman Jz., Dr. B., Het Essemisme - 1.25

Watson , John , Zielszorg en herderlijk ambt - 2.50

Gebonden. . . - 2.90