is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetoond, dat het Kanaiin van 1400 v. C. in sterke mate beheerscht werd door de beschaving van Babel? Endaarmede opende zich een nieuw verschiet voor de beoefenaars van Israëls historie. Was dit zoo, dan was het waarschijnlijk, dat reeds in het Israël der oudste tijden iets van het leven trilde van Egypte en vooral van Babylonië; dan was het mogelijk, dat de oorsprong van allerlei, hetwelk tot dusverre als inheemsch beschouwd werd, gezocht moest worden aan de boorden van den Nijl of aan de oevers van den Eufraat; dan moest veel meer dan tot dusverre geschied was ook ter verklaring van het oude Israël — voor het latere jodendom had men het al lang gedaan — de blik naar buiten gericht worden ; dan stond het te bezien, of de vreemde invloed, welken men in oudtestamentische verhalen erkennen moest, zich eerst in Israël had doen gelden omstreeks den tijd, waarin die verhalen waren opgeschreven. Kortom: al de vragen, die de oudtestamentische wetenschap tot dusverre gewoon was op te werpen, werden eensklaps overstemd door de vraag naar de herkomst van allerlei oudtestamentische voorstellingen, riten en gewoonten en in verband daarmede door de vraag naar den primitieven vorm van allerlei, dat in het Oude Testament voorkwam of naar de oorspronkelijke beteekenis daarvan. Om die vragen te beantwoorden moest men meer op de hoogte zijn van de invloeden, die op Israël gewerkt hadden, moest men veel meer licht vragen van Egypte en van Babel, moest men het oude Kanaiin veel beter kennen en indien over het laatste weinig te zeggen was, dan moest men het opgraven, zooals men Assur en Babel opgegraven had. Dan zou, naar men verwachtte, tegelijkertijd het leven van den gewonen man in Israël beter aan het licht komen. Men had veel te veel het Oude Testament met het Oude Testament willen verklaren. Dat ging slechts ten deele. Omtrent den bodem, waaruit Israël was opgerezen, omtrent het milieu, waarin het was opgegroeid, om-