is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ernstigste geleerdheid te vergeefs had gezocht, Ik denk aan het hooglied. Hoeveel wijsheid is daarover verkondigd, hoeveel verklaringen heeft men daarvan gegeven, voordat de bruiloftsweek der syrische boeren, als iedere bruidegom koning is, als iedere bruid de kroon der hoogste schoonheid draagt, de juiste verklaring bracht. Is het wonder, dat dit succes velen tot reizen prikkelde, dat een Curtiss geen rust vond, voordat hij uit streken, waar nooit of zelden een vreemdeling gekomen was en waar hij al zijne amerikaansche koelbloedigheid kon toonen, eene menigte van oer-semietische gebruiken — en wat hij daarvoor hield — had medegebracht?

Zoo roept alles ons naar buiten: naar de monumenten van Babel en van Egypte, naar de opgravingen in Palestina, naar de levende bevolking van Arabië en van Syrië. De dagen, waarin de oudtestamentische wetenschap bijna uitsluitend licht verwachtte van de kritische school, zijn voorbij. Wij leven in de dagen der comparatieve of vergelijkende methode.

En daarover hebben wij ons te verheugen, al treffen wij onder de aanhangers der vergelijkende wetenschap wel eens iemand aan, die ons doet denken aan dat oude geslacht van comparativi, dat berucht was om zijn wilde fantasieën en om zijn dolle sprongen. Er is een tijd geweest, waarin men meende, dat de heidenen al wat zij goeds hadden aan Israël ontleend moesten hebben. En zelfs hunne dwalingen heetten dikwijls verbasteringen van hetgeen men vond in het Oude Testament. Het verhaal van de gouden eeuw van Saturnus was, zoo dacht men, ontleend aan het paradijsverhaal van Genesis en Adam was Saturnus geworden. Trouwens bijna alle heidensche goden waren, zoo leerde men, oorspronkelijk oudtestamentische personen geweest. Uit Naëma, de zuster van Tubalka'in was Minerva ontstaan en Vulcanus was de vergode Tubalkaïn.