is toegevoegd aan uw favorieten.

Israël in het licht der jongste onderzoekingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe vlijtig Livius in het Oude Testament gelezen had, bleek uit zijn verhaal van den strijd van Titus Manlius Torquatus met de Galliërs, waarbij het verhaal van Davids kamp met Goliath gebruikt was. Wij lachen om zulke dwaasheden; maar sommige assyriologen van den tegenwoordigen tijd maken het weinig beter. Lees in plaats van Israël: Babel en gij hebt de oude geschiedenis. Babel is alles in alles. En nu willen wij gaarne gelooven, wat een geestig man gezegd heeft, dat de rechtgeaarde burger eener moderne stad zich meer op zijne plaats zou gevoelen in het oude Babel dan in middeleeuwsch Europa; wij zijn allen verrukt over dat rijke land met zijne vele waterwegen, waarop vlugge vaartuigen een levendigen handel onderhielden tusschen bloeiende steden en welvarende dorpen; wij bewonderen allen de overblijfselen van babylonische kunst en wij worden geestdriftig, als wij denken aan de wet van Hammurabi; wij erkennen allen, dat Babel een invloed op de wereld heeft uitgeoefend, waarvan wij nog de nawerking ondergaan; maar men overdrijft de zaak tegenwoordig soms geweldig. En Babel is groot genoeg om het zonder overdrijving te kunnen stellen. Het ergst maakt het de assyrioloog Winckler, die overal babylonische mythen ontdekt. En merkwaardig is het te zien, hoe hij ze vindt. Gij kent allen den israëlietischen richter Ehud, die den moabietischen koning Eglon doorstak met een zwaard, dat hij in zijne linkerhand hield, omdat hij linksch was. Gij kent ook Tyr, den linkschen oorlogsgod van het skandinavische pantheon. Welnu: Winckler heeft een arabisehe hemelglobe van het jaar 1279 n. C. — letwel: 127Ü n. C. — gezien en daarop komt Orion voor, die door Winckler met den babylonischen god Mardoek wordt in verband gebracht, en: Orion draagt een zwaard in zijn linkerhand. Hieruit leidt hij af, dat deze Orion-Mardoek het origineel is zoowel van Ehud als van Tyr. Slechts is jammer voor Winckler, dat Orion eigenlijk het zwaard