is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik u schetsen de ontzaglijke uitbreiding onzer kennis omtrent de Indische wereld en de beschaving der Hindoes, hunne litteratuur en kunst, hunne wijsgeerige en godsdienstige stelsels, zooals de ontsluiting en verklaring van de inheemsehe bronnen ons die verschaft hebben? Maar in dit korte tijdsbestek zou ik niet veel meer kunnen doen dan u vermoeien met een bont vogelperspectief, dat noch u noch mij voldeed. Of zal ik u spreken over de taal die tot dien rijken schat van documenten en monumenten ons den sleutel gaf, hot Sanskrit met zijne dochtertalen? Zal ik gewagen van de geschiedenis der ontwikkeling van do Sanskritstudiën in Europa en Amerika? Of, meer in hot bijzonder mij bepalend tot do beteekenis van hot Sanskrit voor do vergelijkende beoefening van de Indogermaanselie talon, op nieuw vertellen van die grootsche epopee der wetenschap, waarin 0011 Bopi' en een Schlegel, oen Pott 011 een

SCHLEICHER, 0011 1 >E SaUSSUKE 011 oeil BrUGMANN li Uil 110 holdondaden verrichten, van dien kamp, waarin or niet gestreden wordt voor eene hersenschim 011 ook niet louter om do oor, maar 0011 heerlijke schat voor tijdgenoot 011 nakomeling wordt buit gemaakt, de Wetenschap van de Taal? lloe aantrekkelijk ook, dit onderworp wil ik thans laten ruston. Vooreerst hoeft hot opgehouden actueel te zijn. Dat hij die voor do eerste maal don leerstoel in Sanskrit aan eene Nodorlandscho universiteit ging bokleeden, in zijne openingsrede ook deze zijde van de beteekenis van de beoefening van Indië's heilige taal had te doen uitkomen, spreokt van zelf. Met het oog op do waarde van hot Sanskrit voor do Indogermaansche taalwetenschap was dit professoraat ingesteld geworden, en de vergelijkende grammatica, die jongste in de rij dor philologische vakken,