is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de heerschappij van dateelfde Brahmanisme en liggen binnen de sfeer van zijn invloed.

Aan den anderen kant is de belangstelling in leven en leer van de brahmanen er niet op verminderd, doordat de gazen sluier, die gedurende ruim twintig eeuwen die Indische wijsheid en die Indische denkvormen hadden afgesloten, eindelijk is weggerukt. Vóór Alexander den Groote is er in de Grieksche wereld slechts zeer weinig, naar het schijnt, betreffende Indië bekend geweest. Eerst door de tochtgenooten van den grooten veroveraar, met name Onesicritus en Nearchus, verkreeg men eenige noties omtrent de brahmanen en asceten, wier gedrag en levenswijze, zoo sterk afwijkende van wat de Macedoniërs en Grieken in hun eigen land en in het overige Azië gezien hadden, ten zeerste de aandacht trok. Vooral sedert het beroemde werk over Indië van Megasthenes, den gezant van Seleueus I aan het hof van koning Candragupta (lavdgaxoTTog) van Pataliputra (Ihdifijiodon) '), kreeg men in het Westen een hoogen dunk van de geheimzinnige wijsheid, die in die Grieksche berichten aan de brahmanen werd toegeschreven. Ook in latere tijden vernam men door gezantschappen, handelsbetrekkingen enz. het een en ander dienaangaande, genoeg om de nieuwsgierigheid te prikkelen, te weinig om ze te bevredigen. Het beeld van die gymnosophisten aan den Ganges, die vrome en wijze asceten met hunne versmading van wereldselien rijkdom, pracht, eer en aanzien, hunne weinige en geringe behoeften, hun zielevrede en hunne bewering in het bezit te zijn van de echte ware kennis, die langs geen anderen weg kan verkregen worden

1) Do Grieksche vormen gaan terug op Prakrit prototypen, niet op de namen Candragupta en Pataliputra in dezen hun Sanskritvorm.