is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeling in de vier warna\><?, die men eveneens door'kaste* pleegt te vertalen: brahmanen, ksatrivas, wairvas, rTidras. En ook die indeeling is voor vereenvoudiging vatbaar. De eerste drie vormden gezamenlijk don stand der heeren, de aryas, in tegenstelling tot dien der knechten, de cüdras. Laatstgenoemden, die vroeger evenals thans verreweg de groote meerderheid der bevolking zullen uitgemaakt hebben, gelden in de rechtsboeken voor de dienende klasse. Zij zijn het, die de verschillende bedrijven en handwerken verrichten, zij zijn wasschers, barbiers, pottebakkers, wevers, timmerlieden, wagenmakers, smeden, ambachten, die wel op de hiërarchische ladder van het kastenstelsel staan op sporten van verschillende hoogte, maar daarin overeenstemmen, dat inenschen van den vierden stand ze uitoefenen. Tot de rüdras behooren ook vrij wel de dienstboden. Een eigenlijk gezegde slavenstand, op de wijze als in de RomeinschGrieksche wereld, heeft er in Indië niet bestaan, al valt liet niet te ontkennen dat er nienschenhandel gedreven werd en dat die wettelijk erkend was7). Maar de dienaren om loon zullen wel regel geweest zijn.

Voor de verhouding tusschon lieer en knecht is kenmerkend oen voorschrift dat in een der oudste grliyasütra, d. i. leiddraden voor de saera privata van den huisvader, gevonden wordt. Het is u bekend dat de verbranding van de weduwe met liet lijk van haar man langen tijd in Indië in zwang was, hier als verplichting, daar facultatief. Ook

") De Grieksche berichten uit den tijd van Alexander en Seleueus stemmen overeen in de bewering, dat er in Indië geen slaven zijn. Hetzelfde deelt omtrent Ceylon Plinins Major mede uit een rapport van een zeevaarder uit den tijd van keizer Clauditis.