is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

families, de koningsdynastieën. ik wil hier niet ingaan op het ingewikkelde en inoeielijke vraagstuk, of de erkenning hunnerzijds van de suprematie van de brahmanen als eeiste stand van meet af er geweest is; het ontbreekt niet aan gegevens, die wijzen op een tijd dat die aanspraken betwist zijn. Maar wat wij aan stellige getuigenissen omtrent de rangorde der standen bezitten, is afkomstig uit brahmaansehe kringen, en de brahmanen hebben steeds hun hoogeren rang tegenover den ridderstand volgehouden en met het gezag Jiunner openbaring geheiligd. Zoolang Indiê eene bepaalde behoorlijk afgepaalde en gecanoniseerde heilige overlevering bezit, den Weda, d. i. dus reeds een aantal eeuwen vóór Alexander den (iroote, worden de brahnianen door een ieder voor den hoogsten stand gehouden. I>e andere Hindoes zien in hen zonder uitzondering de meest bevoorrechte mensehen en gedragen zich tegenover hen vol eerbied. Ditzelfde geldt ook voor de Buddhisten, al gelooven zij niet aan «Ie waarheid van de Wedixche openbaring.

Die hooge plaats hangt, ten nauwste samen met de beteeken is van den brahmaan ten opzichte van die openbaring en den daarin geleerden eeredienst.

In de oudste herinneringen van de verschillende Indogermaansche stammen zien wij, zooals nu nog bij volken op een primitief standpunt, eene belangrijke plaats in het leven ingeruimd aan de rcs riivina. De zoo raadselachtige elementen en natuurkrachten, waarvan men zich omringd gevoelt en tevens zoo geheel afhankelijk, stelt men zich op dien trap van beschaving voor als machtige wezens, ontvankelijk voor aangename of onaangename bejegening van den kant van ons mensehen. Daar zij ieder oogenblik hun