is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht kunnen toonen, en elke verrichting, tot gewoon eten en drinken toe, ons met hen in aanraking brengt, moeten zij onophoudelijk door offerhulde en gebedshulde tot welwillendheid en genade worden gestemd. Aan dien eeredienst, onmisbaar en essentieel in elk antiek gezin en elke antieke gemeenschap, plicht voor elk huisvader, die zelf in het vuur van zijn haard, op den bodem van zijn erf als priester die godheden op verschillende wijze naar hun aard en wezen en naar de aanleiding tot het offer had te verzoenen, plicht ook voor iedere grootere gemeenschap: geslacht, stam, dorpsgemeente — is in Lndië steeds een bijzondere zorg te beurt gevallen. Ook, toen bij het voortschrijden van beschavingen kennis, de denkbeelden en voorstellingen, die aan dien ouden eeredienst en die oude gebruiken ten gronde lagen, waren weggesleten. De groote angstvalligheid om de vele en velerlei ritueele handelingen op de juiste wijze te verrichten en de gebedsformulieren en liederen, die voor het welslagen van de offerplechtigheid onmisbaar waren, zonder feil uit te spreken of uit te zingen werkte de uitbreidingen de ingewikkeldheid van dat ritueel in de hand. Reeds vroeg moet het vervaardigen van die grootendeels metrische aanroepingen en lidzangen en het uitspreken er van het werk geworden zijn van enkele zangersfamilies, ten minste Dij de belangrijker offerplechtigheden, die het geslacht, den stam, den vorst betroffen. Bij dezen hoogsten vorm van cultus was een bedwelmende drank, de soma de Indische tegenhanger van den wijn in het ritueel der West-Aziaten en Grieken.

Aanvankelijk weden de liederen, waarin men de godheden uitnoodigde tot lu*t offer te komen, hen prees en verheerlijkte, hun de offergave aanbood, vrij vervaardigd. In de

ons bewaarde Kgweda-liederen spreken de dichters van hun

2*