is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de Arische Indiër aan do offerhandelingen toekende, die naar behooren en in de puntjes verricht, welvaart, gezondheid, kinderzegen, liet gedijen van het vee, overwinning in den krijg, ja wat niet al verschaften, maar zoo er eenig vitium was ingetreden, onfeilbaar onheil en rampen over den offeraar brachten, moest die ars deos placandi zich wel ontwikkelen en eene belangrijke plaats, ook in het intellectueele leven der natie innemen. En de juiste kennis der spreuken, de richtige uitspraak er van en de richtige toepassing, de wetenschap van de vele, steeds ingewikkelder wordende bijzonderheden van het ritueel, die van de tijden waarop geofferd moest worden en de berekening van de data, dit alles vereischte te veel toewijding, dan dat de vorming van eene afzonderlijke klasse van Wedakcnners bij uitnemendheid zou hebben kunnen uitblijven. Met verloop van tijd, toen de omgangstaal der hoogere standen, het Sanskrit, al zeer sterk afweek van de taal der oude liederen, en men die niet meer voldoende verstond, zijn in de brahmanenscholen de beginselen ontstaan van eene grammatische wetenschap, die zich weldra zoo schoon ontwikkelde, dat zij nu nog de bewondering opwekt van wie onder ons er mede kennis maakt. Aan de behoeften van het ritueel heeft eene inheemsche Indische astronomie en wiskunde, heeft voor een deel ook de zelfstandige beoefening van de geneeskunde in Indië haar oorsprong te danken.

Veel is Indië aan zijne brahmanen verschuldigd. Een stand, door de geboorte reeds gestempeld als drager van zuiver intellectueele, zuiver ideëele bezitting en aangewezen tot hooger roeping dan geld verdienen, genot en materiëele macht, werkt, zoolang ten minste die plicht door velen, altans de besten van dien stand goed gevoeld en door hen