is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tijd waren er ook in don cudra-stand rijken en machtigen opgekomen, ja liet gebeurde wel dat (,-udras koningsdynastieën stichtten.

Poch hebben zulke verschuivingen van fortuin, zooals die zelfs in het meest afgesloten kastenstelsel niet kunnen uitblijven, de scheiding der standen en de prerogatieven van de brahmanen onaangetast gelaten. Beschouwd als hoogere wezens dan de overige menschen, vrij van belasting, om strijd uitgenoodigd tot maaltijden, met geschenken begiftigd, door vorsten met landbezit gedoteerd — al te maal verdienstelijke handelingen voor de ziel van hem, die ze doet — vormen zij een geestelijken adel, die onafhankelijk is van feitelijk bezit aan geld of goed en door ridders en koningen erkend en ontzien wordt. Onderling mogen zij, zooals feitelijk liet geval is, in allerlei uiteenloopende en afgezonderde groepen verdeeld zijn, naar de Wedische school, waartoe zij behooren, naar afstamming, naar woonplaats, naar bezigheid en beroep, hij de niet-brahmanen staan zij allen in hooge eer. En terwijl de oude ridderstand in een groot gedeelte van liet huidige Indië verdwenen is, en de oude waii.-yas sinds lang als afzonderlijke klasse vrij wel opgehouden hebben te bestaan, hebben de oude brahmaansche families hunne bevoorrechte plaats tot op heden gehandhaafd. Hun getal is niet gering. De census van 1871 geeft van de bijkans 140 millioen Hindoes niet-Mohammedanen ruim tien millioen aan als brahmanen ").

") De census van 1901, zooals die voorkomt in de Encyclojiedia Iirilannica, dl. XXIX, is voor ons doel onbruikbaar. Het cijfer 15,467,752 <»f 5.4 "/u der geheele bevolking van Indië (Hindoes en Muzelmannen) is dat van „priests (mostly brahmans)". Aan zulk eene opgave heeft men niet veel.