is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wedakennis verworven. Koning Qndraka, die als de auteur van het drama liet hemen wagentje te boek staat, had, heet het in den proloog van dat stuk, onder meer kundigheden den Rgweda en den Samaweda grondig bestudeerd.

Dat die oude manier ook ten huidigen dage nog niet geheel verdwenen is, daarvoor behoef ik slechts te herinneren aan eene bekende plaats, uit Max Müller's India, what can it teach us (bldz. 209).

In liet als norm geldende stelsel van Indisch jus en fas behoort de brahmaan slechts een deel van zijn leven te slijten in de wereld. Gedurende den tijd, dien hij bij zijn geestelijken leermeester doorbrengt, het eerste stadium na zijne wedergeboorte naar den geest, is al zijn doen en denken door zijne godsdienstige en studieplichten 111 beslag genomen. Zinnelijke genoegens en wereldsclie vermaken zijn hem ontzegd. Eerst na die voorbereiding wordt hij rijp o-eacht voor liet tweede levensstadium. Dan staat de maatschappij voor hem open. Na zijn terugkeer tot zijne ouders en familie wijdt hij zich aan zijn beroep en levensonderhoud, treedt in het huwelijk — ook dit voor hem een dure plicht, ter wille van de instandhouding van zijn geslacht — en hij mag behalve de behartiging van zijne godsdienstige plichten (zijn dharma) die hij nooit verzaken mag, ook zorgen voor zijne materiëele belangen (zijn artha) en zijne genoegens (zijn karna). Maar wanneer, bij het klimmen der jaren, zijne haren gaan vergrijzen en hij de kinderen van zijne kinderen ziet, dan is voor hem de tijd aangebroken 0111 ruimte te maken voor het volgende geslacht. Dan behoort hij de vergankelijkheid en de ijdelheid te hebben ingezien van al die goederen, die de menschen in het vuur hunner