is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartstochten niet zooveel ijver bejagen, en te beseffen de waarheid van wat bij Maini staat:

Uw Lust wordt niet gebluscht zoo gij uw lusten viert,

Maar vlamt fel op, als 't Vuur waarin men boter giet.

Dan begint voor hem het derde levenstijdvak'. Met zijne vrouw of ook zonder haar, in welk geval hij haar aan de zorg zijner kinderen overlaat, trekt hij weg uit zijne omgeving, buiten de bebouwde streken naar het woud om er een sober en kuisch leven te leiden. In kleeding, woning, offerplichten tot het allernoodigste beperkt, geeft bij zich geheel over aan studie en bespiegeling. Een vierde stadium is dat van den woningloozen, rondzwervenden brahmaan, die van oord tot oord trekt en van aalmoezen leeft, tot de dood hem de lang voorbereide en verbeide groote Verlossing brengt.

Het is er verre van af dat voor die twee stadiën van den eremiet (de idóftiog van de Grieksche berichten) en den zwerveling de grenzen van leeftijd en kaste regelmatig in acht genomen zijn. Koningen en kooplieden, die aan het slot van een werkzaam leven zich in de eene of andere woudkluizenarij terugtrokken, zijn er in Indië in menigte geweest. Ook ontbrak het niet aan dezulken, die na volbrachten leertijd in het geheel niet in de maatschappij wenschten te leven. Het voeren van een bespiegelend leven in de grootsehe eenzaamheid van het tropische woud of aan de hellingen van de sneeuwbergen, ver van de woelige wereld, heeft in Indië voor menigeen van ouds groote aantrekkelijkheid gehad. Het klimaat en het gelieele karakter van het Indische landschap begunstigde die neiging.

Reeds vroeg was de tijd aangebroken dat men aan de oude \\ edische liederen en de oude AVedische offerpraktijken niet genoeg had. Die ze op de richtige wijze aanwendde