is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de reinste en verhevenste opvattingen van het goddelijke i n den niensch en in de natuur tot de meest grove en plompe voorstellingen, wij zien ze, ook nu nog, in Indië naast elkander. Want de andere zijde van den Indischen geest, die in oude dagen liet ritueel zoo angstvallig en benepen gemaakt heeft, vertoont zich in tallooze gedaanten van beeldendienst, afgoderij en superstitie, dikwijls in afstootelijken vorm; en ook hier hebben horribile dictu brahmanen veelal de leiding. Maar de besten onder den brahmanenstand keuren de praktijken en gedragingen van die standgenooten niet goed en verafschuwen zulke caricatuur van religie en eeredienst niet minder dan wij.

Welk een onuitputtelijken rijkdom aan feiten en gegevens, welk een uitgestrekt veld voor studie en onderzoek leveren de schriftelijke en andere getuigenissen niet op voor de leer, de voorschriften, de praktijken, de mythologieën van die in tijd en ruimte verscheiden Indische secten! Dat er zooveel, ook uit het verleden, bewaard is, wij hebben het aan de brahmanen te danken, die, in eeuwen van druk niet minder dan in voorspoed, niet opgehouden hebben de trouwe wakers te zijn voor de traditie, en de verpersoonlijking van de nationale eenheid voor hun volk, hoe verdeeld ook door verschil van ras, van taal, van standen. Zoo brak eindelijk de dag aan, waarop Westersche wetenschappelijke zin en Westersche volmaking van wetenschappelijke methoden toegang kregen tot die oud-Indische wijsheid. En niet slechts wijsheid in technischen zin. De gansche Indische beschaving, ouder dan de (irieksche, in hoofdzaak even oorspronkelijk, zich onderscheidend door eene continuiteit, zooals Europa ze niet gekend heeft, opgeluisterd door vele van de edelste voortbrengselen van letterkunde en fraaie kunsten, hoog