is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staande om de groote plaats die zij inruimt aan 's mensehen streven naar hooger — zij ligt, dank den voortgang der philoJogische studie van Sanskrit, Pali, Prakrit, geheel voor ons open. De onverdroten arbeid van onze Sanskritisten en Indologen heeft, voornamelijk in de laatste vijftig jaren, reeds veel, zeer veel aan het licht gebracht, dat ons in staat stelt die oud-Indische beschaving beter te begrijpen en haar de juiste plaats aan te wijzen in de geschiedenis dor menschheid. Eu dat zij een factor van groote beteekenis is, wordt thans algemeen ingezien.

Aan dien arbeid is het mij van nu af vergund mij geheel te geven, GrootEdelAehtbare Hoeren Curatoren dezer Universiteit, die mij waardig hebt gekeurd de plaats in te nemen van mijn grooten leermeester. Diep ben ik doordrongen van de verantwoordelijkheid, die de benoeming tot het hooge ambt, dat ik thans aanvaard, mij oplegt. Moge ik uw vertrouwen nimmer beschamen, en in mijne dubbele werkzaamheid van wetenschappelijk onderzoeker en van akademisch docent niet te veel achterstaan bij hem, tot wiens opvolger de Kegeering op Uwe aanbeveling mij heeft aangewezen!

^Vat mij den schroom om die taak op mij te nemen het meest helpt overwinnen, is uwe overtuiging dat ik uw werk aan deze hoogeschool in uwen geest kan voortzetten, hooggeachte Leermeester en Vriend! De gevolgen van het ongeluk, dat u dezen zomer heeft getroffen, hebben het u niet mogelijk gemaakt in persoon hier tegenwoordig te zijn, maar naaiden geest, ik weet het, zijt gij thans bij ons en heb ik het recht u toe te spreken, als waart gij aanwezig. E11 dan zij het mij vergund hier in het openbaar te herhalen wat ik